Ryhmädynaamisen intervention toteuttaminen

Ryhmädynaamisen intervention toteuttaminen

Sosiogrammilla toteuttaja voi luoda itselleen ennakkokäsityksen ryhmässä vallitsevista suhteista.

Sen avulla voi myös kuvata oletettuja ryhmärooleja ja tutustua ryhmän tarpeisiin ennakolta. Vieraan ryhmän kanssa toimittaessa on hyvä liittää sosiogrammiin ryhmäläisten kutsumanimet.

Ryhmädynaamisten interventioiden erona aloittavien ryhmien ryhmäytyksiin on, että käytettävät harjoitteet räätälöidään vastaamaan yksittäisen ryhmän tarpeita, harjoitteiden ohjauksessa annetut ohjeistukset ottavat paremmin huomioon ryhmän tarpeet ja harjoitteiden kulkuun saatetaan puuttua, jotta voidaan vahvistaa toivotun suuntaisia ryhmärooleja. Tämän kaltainen myöhäinen puuttuminen ryhmädynamiikkaan edellyttää aina hyviä esitietoja ryhmästä.

Yleensä tämä esitieto hankitaan haastattelemalla ryhmän tuntevia opettajia. Käytännössä olen havainnut, että on välttämätöntä kerätä havaintoja useammalta työntekijältä, koska ryhmän kanssa vuorovaikutuksessa oleminen vaikuttaa annettuihin arvioihin, ilmeisesti usein arvioijan omien ryhmäkokemusten ja -roolien mukaisesti.

Mikäli oppilaitoksessanne on tilanne, jossa ryhmän tuntee kunnolla vain yksi henkilöstöönne kuuluva, kannattaa ryhmän toimintakyvyn varmistamiseksi jakaa vastuuta ryhmästä useammalle. Tämä vähentää ryhmään liittyviä riskejä ja toisaalta voitte saada työnne tueksi laadukkaampia arvioita ryhmän hyvinvoinnista.
Ryhmä harjoitteella

Toteuttajan oma osaaminen

Toteuttajan tulee olla tietoinen omista ryhmärooleistaan ja tarpeistaan sekä tunnistaa omia toiveitaan suhteessa ryhmään.

Mikäli toimit tehtävässä oppilaitoksen henkilöstön jäsenenä, oman asemasi ja paikkasi oppilaitoksessa on syytä olla riittävän vankka, jotta voit esittää ryhmäytyksessä nousevia havaintoja oppilaitoksen johdolle ja tarvittaessa myös oppilaiden huoltajille, esimerkiksi vanhempainilloissa.

Ryhmädynaamiset interventiot ovat väline, johon suhtautuminen saattaa menetelmää käyttöön otettaessa olla väheksyvää. Harjoitteita toteutettaessa voit joutua puuttumaan opettajan tai avustavan henkilöstön toimintatapoihin mikäli hän on ottamassa itselleen sellaista roolia interventiossa, josta ette ole etukäteen sopineet tai joka ei ole asetettujen tavoitteiden suuntainen. Tämä on havaintojeni mukaan hyvin yleistä, koska ryhmästä vastaavat henkilöt eivät välttämättä pysty erottamaan omia tarpeitaan ryhmän tarpeista.

Vinkkejä toteuttajalle

 1. Perehdy harjoitteisiin.
  Hanki kokemusta ryhmäytysharjoitteista, järjestä ja toteuta vaikka muutamana vuonna alkuvaiheen ryhmäytys samalle kohderyhmälle.Kouluttautumisesta on varmasti hyötyä, hyvää kirjallisuutta on saatavilla suomeksi ja siihen kannattaa ehdottomasti tutustua.
 2. Selvitä ryhmän alkutilanne.
 3. Valitse harjoitteet kartoituksesi perusteella.
  Varaudu siihen, että keräämäsi alkutiedot eivät pidäkään paikkaansa ja joudut muuttamaan suunnitelmia toteutusvaiheessa.
 4. Hanki tai kehitä tarvittavat välineet ja ota huomioon myös kohdan 3 asettamat vaatimukset.
  Varaa ryhmäytyspaikka ja ruokailut hyvissä ajoin.
 5. Ohjeista ryhmä ennalta. Parasta on tavata kasvotusten ja tarjota mahdollisuus kysyä ja tulla juttelemaan myös kahden kesken.Oletteko ulkona? Entä jos sataa tai on pakkasta? Mitä syötte? Onko joku allerginen jollekin? Millä ryhmäytykseen mennään? Miten löydän perille?
 6. Tarkkaile ryhmää.
 7. Ohjaa harjoitteita.
 8. Muokkaa omaa toimintaasi ja mukauta valitsemiasi harjoitteita tekemiesi havaintojen perusteella.
 9. Järjestä palautetilaisuus muutaman päivän kuluttua.Mikäli videoitte harjoitteita, voitte myös katsella niitä yhdessä ja keskustella ryhmän valitsemista toimintatavoista.
 10. Vähennä ryhmädynaamisten interventioiden tarvetta vastaisuudessa. Panosta alkuvaiheen ryhmäyttämiseen ja muihin tukitoimiin.